Search This Website

Sep 18, 2023

SBI APPRENTICES Recruitment 2023: SBI બેંકમા 6160 જગ્યાઓ પર એપ્રેન્ટિસ માટે ભરતી 2023

SBI APPRENTICES Recruitment 2023: SBI બેંકમા 6160 જગ્યાઓ પર એપ્રેન્ટિસ માટે ભરતી 2023


એપ્રેન્ટિસ માટે 6160 ખાલી જગ્યાઓ

SBI બેંક ની આ એપ્રેન્ટીસ ભરતી અન્વયે આખા ભારતમા વિવિધ રાજયોમા કુલ 6160 જગ્યાઓ પર ભરતી છે. જે પૈકી ગુજરાતમા કુલ 291 જગ્યાઓ પર ભરતી છે. જે વિવિધ શહેરોમા નીચે મુજબ છે.

Ahmedabad60
Amreli9
Anand8
Aravalli3
Banaskantha7
Bharuch7
Bhavnagar18
Botad2
Chhota Udaipur3
Dahod3
Dangs1
Devbhumi Dwarka3
Gandhinagar14
Gir Somnath6
Jamnagar7
Junagadh10
Kheda6
Kutch8
Mahisagar2
Mehsana6
Morbi6
Narmada2
Navsari6
Panchmahals4
Patan3
Porbandar4
Rajkot18
Sabarkantha4
Surat20
Surendranagar7
Tapi2
Vadodara26
Valsad6

એપ્રેન્ટિસ માટે શૈક્ષણિક લાયકાત

આ એપ્રેન્ટીસ ભરતી માટે જરૂરી લાયકાત ગ્રેજયુએશન નિયત કરવામા આવેલ છે. ઉમેદવાર કોઇપન વિદ્યાશાખામા ગ્રેજયુએટ હોવા જોઇએ.

તાલીમ સમયગાળો

આ એપ્રેંટીસ ભરતી માટે તાલીમ સમયગાળો 1 વર્ષ રહેશે. એટલે કે ઉમેદવાર ને એપ્રેન્ટીસ અન્વયે 1 વર્ષ માટે નિમણૂંક આપવામા આવશે.

સ્ટાઇપન્ડ

આ ભરતી માટે પસંદ થયેલા ઉમેદવારને દર મહિને રૂ. 15000 સ્ટાઇપન્ડ મળવાપાત્ર છે. આ સિવાય અન્ય કોઇ ભથ્થા મળવાપાત્ર રહેશે નહી.

એપ્રેન્ટિસ ભરતી માટે અરજી કેવી રીતે કરવી?

આ ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે નીચે મુજબના સ્ટેપ ફોલો કરવાના રહેશે.

 • એપ્રેન્ટિસની આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોએ સૌ પ્રથમ ઓફીસીયલ વેબસાઇટ sbi.co.in ઓપન કરવાની રહેશે.
 • આ વેબસાઈટના હોમ પેજ પર Careers ની લિંક પર ક્લિક કરો.
 • હવે Engagement of Apprentices Under The Apprentices લિંક પર ક્લીક કરો.
 • હવે પેજ પર આવેલું રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ મા પુરી માહિતી ભરો.
 • રજીસ્ટ્રેશન પછી એપ્લિકેશન ફી સબમિટ કરો.
 • છેલ્લે રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ સબમિટ કરીને પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો.
 • એપ્લિકેશન પૂર્ણ થયા પછી તેની પ્રિન્ટ કાઢી સાચવી રાખો.

સીલેકશન પ્રોસેસ

SBI APPRENTICES ની આ ભરતી માટે ઉમેદવારોની પસંદગી ઓનલાઇન લેખિત પરીક્ષા દ્વારા થનાર છે. આ અંગે જણાવી દઈએ કે આ પરીક્ષા સ્થાનિક ભાષામાં યોજવામાં આવનાર છે. લેખિત પરીક્ષામાં ઉમેદવારોને 100 પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના હોય છે. એટલે કે પ્રશ્નપત્ર કુલ 100 માર્ક્સનું રહેશે. પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોને 30 મિનિટનો સમય આપવામાં આવશે.

ઉમેદવારોને 13 પ્રાદેશિક ભાષાઓમાંથી કોઈ એક ભાષાનું પ્રશ્નપત્ર પસંદ કરવાનું હોય છે. જેમાં ગુજરાતી, અંગ્રેજી અને હિન્દી ભાષા ઉપરાંત આસામી, બંગાળી, કન્નડ, કોંકણી, મલયાલમ, મણિપુરી, મરાઠી, ઉડિયા, પંજાબી, તમિલ, તેલુગુ, ઉર્દૂ ભાષાઓનો સમાવેશ થાય છે.ડીટેઇલ ભરતી નોટીફીકેશનઅહિં ક્લીક કરો

ઓનલાઇન અરજી
અહિં ક્લીક કરો


એપ્લીકેશન ફી

જનરલ, OBC અને EWS કેટેગરીના ઉમેદવારોએ અરજી માટે રૂ. 300 ફી ઓનલાઇન ભરવાની હોય છે. જ્યારે SC, ST, PWBD કેટેગરીના ઉમેદવારોએ કોઈ એપ્લીકેશન ફી ભરવાની હોતી નથી. ભરતી પ્રક્રિયા અંગે વધુ માહિતી મેળવવા માટે ઉમેદવારોએ SBIની ઓફીસીયલ વેબસાઈટની મુલાકાત લેવી જોઈએ.

Read More »

Sep 3, 2023

Causes of Pimples Oily Skin: Dandruff also causes pimples, learn the right skin care routine from a beauty expert

 

Pimples grow due to sweat and oil

There is only one reason for sweating - sweating when the humidity is high. Excess humidity increases both sweat and excess oil in the skin. Dirt and pollution particles quickly cling to excess oil and sweat on skin. Due to which pimples appear on the skin and the skin looks lifeless.


Usually, the increased humidity in the monsoons increases both sweat and oil on the skin, leading to acne breakouts.


Changes in hormones cause sweating

Acne appears when the body undergoes hormonal changes. That is why pimples appear on the skin of teenagers. At this point, this situation must be prevented from spreading. If acne is more common in teenagers, visit a dermatologist and get proper treatment to protect the skin from pimples and blemishes.


Pimples occur on oily skin

Acne usually occurs on oily skin. That's why both sweat and oil clog pores and make the skin prone to acne breakouts. Acne starts with blackheads, which clog pores due to sweat and oil build-up and harden to form blackheads.

Avoid picking at blackheads, as it aggravates acne. Blackheads set the stage for acne. If you have oily skin, go for a 'cleansing' at a good beauty salon, where blackheads will also be removed.


Pimples, also known as acne, can develop for various reasons, and they are a common skin condition. Here are some of the primary factors that contribute to the formation of pimples:


1. **Excess Sebum Production:** Sebum is an oily substance produced by the sebaceous glands in the skin. When these glands produce too much sebum, it can mix with dead skin cells and clog pores. This is a key factor in the development of pimples.

2. **Clogged Pores:** When pores become clogged with a combination of sebum, dead skin cells, and sometimes bacteria, it creates an environment where pimples can form.

3. **Bacteria:** The skin is inhabited by various bacteria, including Propionibacterium acnes (P. acnes). When these bacteria multiply within clogged pores, they can trigger inflammation and the formation of pimples.

4. **Hormonal Changes:** Hormonal fluctuations, often associated with puberty, menstruation, pregnancy, and certain medical conditions, can lead to increased sebum production and, consequently, an increased risk of pimples.

5. **Diet:** Some studies suggest that certain foods, particularly those high in sugar and dairy products, may contribute to acne development in some individuals.

6. **Stress:** Stress can exacerbate acne or trigger breakouts in some people, possibly due to its influence on hormonal balance.

7. **Medications:** Some medications, such as corticosteroids, can contribute to acne as a side effect.

8. **Genetics:** A family history of acne can increase the likelihood of developing pimples.

9. **Environmental Factors:** Exposure to pollutants, humidity, and certain skincare or cosmetic products can also influence the development of pimples.

10. **Friction and Pressure:** Frequent rubbing or pressure on the skin, such as from tight clothing or helmets, can lead to the development of acne, particularly in areas where friction occurs.


read report in gujarati from here


It's important to note that while these factors can contribute to the development of pimples, individual experiences with acne can vary widely. Some people may be more prone to acne due to a combination of genetic, hormonal, and environmental factors, while others may have clear skin throughout their lives. Effective acne management often involves a combination of skincare practices, dietary choices, and, in some cases, medical treatments prescribed by a healthcare professional. If you're concerned about acne, it's a good idea to consult a dermatologist for personalized advice and treatment options.

Read More »

Aug 8, 2023

Snake Bites: Symptoms & First Aid treatment

Signs or symptoms of a snake bite may vary depending on the type of snake, but may include:

 • Puncture marks at the wound
 • Redness, swelling, bruising, bleeding, or blistering around the bite
 • Severe pain and tenderness at the site of the bite
 • Nausea, vomiting, or diarrhea
 • Labored breathing (in extreme cases, breathing may stop altogether)
 • Rapid heart rate, weak pulse, low blood pressure
 • Disturbed vision
 • Metallic, mint, or rubber taste in the mouth
 • Increased salivation and sweating
 • Numbness or tingling around face and/or limbs
 • Muscle twitching

snake bite treatment

The most important thing to do with a snake bite is to get emergency medical help as soon as possible. A doctor will evaluate the sufferer to decide on a specific course of treatment. In some cases, a venomous snake bite is not life-threatening. The severity depends on the location of the bite and the age and health of the victim. If the bite is not severe, the doctor may clean the wound and give the victim a tetanus shot.

If the situation is life-threatening, doctors can give antivenom. It is a substance made from snake venom to combat the symptoms of snake bites. It is injected into the body of the victim. The sooner the antivenom is used, the more effective it will be.

Snake Bites: Symptoms & First Aid treatmentI can provide some general information on snakebite treatment, but please keep in mind that specific treatments can vary depending on the type of snake, the region, and the medical facilities available. If you or someone you know has been bitten by a snake, seek immediate medical attention and follow the advice of healthcare professionals.

Here are some general steps to consider in the treatment of snakebites:

1. **Stay Calm:** It's important to stay calm and avoid panicking. Panic can increase your heart rate and spread the venom more quickly through your bloodstream.

2. **Immobilization:** Keep the affected limb as still as possible. Immobilize it with a splint or sling to prevent the venom from spreading.

3. **Remove Tight Clothing and Jewelry:** If the bite is on an arm or leg, remove any tight clothing or jewelry near the bite site. This can help prevent swelling and allow for easier monitoring of the area.

4. **Positioning:** Keep the bitten limb at or slightly below heart level. This can help slow the spread of venom through the bloodstream.

5. **Do NOT:** Do not try to cut the wound, suck out the venom, use a tourniquet, or use electric shock therapy. These methods can worsen the situation and cause more harm.

6. **Seek Medical Help:** Get to the nearest medical facility as soon as possible, preferably by calling for emergency medical services (EMS) if available.

7. **Antivenom:** The primary treatment for snakebites is the administration of antivenom. Antivenom is a specific antidote that can neutralize the effects of snake venom. It should only be administered by trained medical professionals.

8. **Pain Management:** Over-the-counter pain relievers like acetaminophen or ibuprofen can help manage pain and discomfort.

9. **Hydration:** Drink plenty of fluids to stay hydrated, as snakebite venom can cause dehydration.

10. **Monitoring:** Medical professionals will monitor vital signs, administer appropriate treatments, and observe the patient for any signs of allergic reactions or complications.

Remember, snakebites can be life-threatening, especially if they involve venomous snakes. The best course of action is to seek medical attention immediately. Additionally, it's a good idea to try to remember the snake's appearance or take a photo if it can be done safely, as this can help medical professionals determine the appropriate treatment.

Prevention is also key: Avoid approaching or provoking snakes, wear appropriate clothing and footwear when in snake-prone areas, and be cautious when reaching into areas where snakes may be hiding.
Read More »

Jun 22, 2023

Noizz Video Editor Maker

 Noizz Video Editor Maker: Noizz is the most popular video editor, mv master video maker, video status app, editing apps in the world. On Noizz, short-form videos are spontaneous, positive and life-oriented. Come and join us to enjoy endless personalized video effects just for you. 


Noizz Video Editor Maker

Enjoy videos effects for you

Noizz creates more video effects based on user preferences.

We provide various types of video effects, such as tattoo, changing the sky in one second, turning into a lion, good morning good night and everything you may like.

Share chat like interesting videos with your friends on social media

You can share your mood and videos to WhatsApp status, Facebook, Instagram, Facebook messenger, Twitter, Youtube and other social media entrance is about to open soon.

Make your fantastic MV with various templates and effects for free

1-click to create a video with templates we offered, show your love & dream, record anniversary & festival, and tell others your memorable moments!

Have a try of optimized shooting function

Unlock and have a try of tons of filters, 3D stickers and feature that make your picture live. Just enjoy being a MV master in your friends.


અગત્યની લિંક

Lal Bag raja 360 Video 2023અહી ક્લિક કરો
Lalbaugcha raja ઓફિશિયલ વેબસાઇટ માટેઅહી ક્લિક કરો
Lalbaugcha raja Live દર્શન Youtube ચેનલઅહી ક્લિક કરો
સિધ્ધીવિનાયક Live દર્શન Youtube ચેનલઅહી ક્લિક કરો


App Sources By: Google Play StoreVN appDownload

Thanks for visiting this useful post, Stay connected with us for more Posts. Visit every day for the latest offers of various brands and other technology updates.

Read More »

Jun 17, 2023

Back pain after sitting for hours in the office? So try these 5 yogasanas, you will get great benefits

 Back pain after sitting for hours in the office? So try these 5 yogasanas, you will get great benefits


In today's lifestyle, almost every third person is suffering from back pain. The biggest reason is sitting for hours in the wrong posture. In today's time people sit continuously in office for 9 to 10 hours working on laptop.


In such cases, it is quite common to have a back pain problem. If you are also suffering from back pain problem then you should include yoga in your daily routine. Which yoga should be done if there is pain in the back? If this question arises in your mind then here we are telling you the names of 5 yoga poses which can cure your back pain problem.Tadasana

If you are suffering from back pain problem then you should do Tadasana. Tadasana is done standing up but you can also do Tadasana lying down for back pain. You should do this at least 5 times to get relief from the pain.


Ushtrasana

You can do Ustrasana to relieve back pain. This kneeling yoga relieves back pain. Try to do this yoga at least 5 times.


Setubandhasana

You need Setu Bandhasana to get rid of back pain problem. Setubandhasana looks like a bridge. Doing it strengthens the waist.


Bhujangasana

Bhujangasana is also called cobra pose asana. Doing this asana relieves back pain and also reduces belly fat.


Dhanurasana

Dhanurasana relieves back pain. While doing so the body is seen in a bow shape. You should also do this asana at least 5 times.


અહીંથી વાંચો સંપુર્ણ ગુજરાતી માહિતી રીપોર્ટ


Disclaimer

Content published under Health and Wellness provides general information. The article published here is based on doctor, physician, expert and research based conclusion. This content has been prepared for the purpose of increasing the awareness of the readers by following all the guidelines. This article is in no way a substitute for proper treatment, always consult a specialist or your physician for more information. vtvgujarati.com does not claim responsibility for this information.

Read More »

Jun 1, 2023

What is the process of online bank account open ?

The process of opening an online bank account may vary depending on the bank or financial institution you choose, but generally, the steps are as follows:

1. Choose a bank: 
Research and compare various banks to choose the one that best suits your needs.

2. Check the eligibility requirements: Check if you meet the eligibility requirements for opening an account with the chosen bank, such as age, citizenship status, and other relevant criteria.

3. Visit the bank's website: 
Go to the bank's official website and click on the "Open an Account" or "Apply Now" button.

4. Fill out the application form: 
Fill out the online application form with your personal and contact information, including your name, address, phone number, email address, and other relevant details.

5. Upload necessary documents: Upload the required documents, such as your identification documents, proof of address, and other relevant documents, as specified by the bank.

6. Review and confirm the application:
 Review the application form and ensure that all information provided is accurate. Confirm your application.

7. Verification: 
Once the bank receives your application, they may verify your details and documents. They may also contact you for additional information or documents, if required.

8. Account activation: 
Once your application is approved, the bank will activate your account, and you will receive your account number and other relevant details.

It's important to note that the specific process may vary depending on the bank, and some banks may require additional steps or documentation. It's always a good idea to read the bank's terms and conditions carefully before opening an account online.
Read More »

May 4, 2023

Rani ki Vav amazing Indian Heritage

  

Rani ki Vav amazing Indian Heritage


World Heritage Sites are important sites of cultural or natural heritage as described in the UNESCO World Heritage Convention established in 1972. The list of sites listed on World Heritage is now 981, which includes cultural and natural wonders, and that endowment is shared by all mankind and its protection is the concern of all mankind. These include 759 cultural, 193 natural and 29 mixed properties in 137 state parties. India has been an active member state on World Heritage since 1977. India has 32 World Heritage Properties out of which 25 are cultural properties and 7 are natural resources recognized by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 2014. Indian culture is the way of life of the people of India. India's languages, religions, dances, music are different from others because its own music, architecture, food and customs for different types of dances are different in one place within the country. Indian culture is often labeled as a mixture of several cultures, spread across the Indian subcontinent and influenced by history that is many years old. Many elements of India's diverse cultures, such as Indian religions, Indian philosophy and Indian cuisine, have had a global impact..


Feature:

 • State List by state party
 • Ins Inscription List in UNESCO Heritage List by Year
 • UNESCO World Heritage Map
 • Around my UNESCO heritage sites
 • Visited Add Heritage Sites to the list you visit
 • Your desired sites go to your wish list
 • Heritage Information about each heritage site
 • Do you want to visit a site? You can book a hotel with booking.com directly from the site screen

Rani-Ki-Vav at Patan, Gujarat (Rani's Stepwell)

Rani-ki-Vav was built on the banks of the river Saraswati in the early 11th century AD as a monument to a king. Stepwells are a distinctive feature of groundwater resources and storage systems in the Indian subcontinent, dating back to the third millennium BC. They evolved over time from what was originally a pit in sandy soil leading to extensive multistory works of art and architecture. The Rani-Ki-Vav stepwell construction was built at the height of the craftsmanship and the height of the Maru-Gujara architectural style, reflecting the mastery of this intricate technique and the beauty of detail and proportion. Designed as an incense temple highlighting the purity of the water, it is divided into seven levels of stairs with high artistic quality sculptural panels; More than 500 theoretical sculptures and more than a thousand secondary sculptures combine religious, mythological, and secular images, often referring to literary works. The fourth level is the largest and goes into a 9.5 m by rectangular tank at a depth of 23 mm. The well is located on the western edge of the property and consists of a shaft 10 mm in diameter and 30 m deep.


Rani-Ki-Vav at Patan, Gujarat (Rani's Stepwell)

Rani-Ki-Vav is an exceptional example of the distinctive form of groundwater architecture of the Indian subcontinent, located on the banks of the Saraswati River in Patan, Stepwell. Originally built as a monument in the 11th century CE, Stepwell was built as a religious as well as a functional structure and was built as a blind temple highlighting the sanctity of water. Rani-Ki-Vav is a single component, water management system divided into seven levels of stairs and sculptural panels of high artistic and aesthetic quality. It is oriented in an east-west direction and is connected to all the principle elements of the stepwell, including a step corridor starting from ground level, a series of four pavilions with an increasing amount of stories to the west, tanks and wells. 


 

અહીં થી જુઓ વિડીયો


In the form of a tunnel shaft. More than five hundred theoretical sculptures and more than a thousand secondary sculptures combine the religious, mythological and secular image, often referring to literary works.

Read More »

Highlight Of Last Week

Labels ok